Prieskum potrieb

Medzi aktivity Centra slovenského jazyka patrí aj prieskum potrieb slovenských krajanov v zahraničí. S prieskumom sme začali v lete 2013 a dodnes sme získali značné množstvo cenných poznatkov a informácií.

V prieskume sledujeme, aká je pozícia slovenského jazyka na rôznych miestach sveta. Zaujíma nás, ako vidia potrebu vyučovania slovenského jazyka krajania a aké sú ich konkrétne požiadavky. Získané poznatky nám pomáhajú čo najlepšie prispôsobiť našu metodiku výučby.  Prieskum prebieha prostredníctvom online dotazníkových metód na dvoch úrovniach:

Prieskum inštitucionálnych potrieb analyzuje potreby krajanských inštitúcií. Zameriavame sa na rôzne formálne spolky, cirkevné inštitúcie, folklórne súbory, komerčné subjekty či kultúrne organizácie, ktoré  prichádzajú do styku so slovenskou krajanskou komunitou.

Prieskum individuálnych potrieb sa zameriava na potreby krajanov-jednotlivcov.  Zaujíma nás, aká je jazyková úroveň oslovených krajanov a do akej miery rozumejú písanej a ústnej forme slovenčiny.