Partneri

Centru slovenského jazyka poskytuje obsahovú, metodickú a inštitucionálnu záštitu, ako aj ďalšiu podporu veľká sieť partnerov.

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorá vznikla v roku 1919, je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Má 13 fakúlt a približne 30-tisíc študentov. Filozofická fakulta UK je hlavným riešiteľom projektu. Zastrešuje projekt CSJ z inštitucionálnej stránky a zabezpečuje ho po stránke organizačnej, odbornej a obsahovej.

California University of Pennsylvania

California University of Pennsylvania (CalU), založená v roku 1852, je vzdialená približne 50 kilometrov od Pittsburghu, v juhozápadnej Pensylvánii v Spojených štátoch. CalU dáva dôraz na vedu a technológie, vzdelanie učiteľov, profesne zamerané a humanitné odbory.

CalU s hrdosťou hostí americké pracovisko Slovenského jazykového centra, ktoré je spoločným projektom CalU a Univerzity Komenského v Bratislave.

Studia Academica Slovaca

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je odborné pracovisko Filozofickej fakulty UK, ktoré sa zameriava na pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti výučby zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a slovenskú kultúru.

SAS spolupracuje s Centrom slovenského jazyka na tvorbe metodiky a obsahu vzdelávacích aktivít najmä v oblasti elektronických a mobilných kurzov.

iLearn

iLearn je centrum online vzdelávania. Ide o medzinárodné zoskupenie spájajúce ľudí  z Európy a Ameriky, ktorí pôsobia v oblasti médií, vzdelávania a elektronickej výučby. S Centrom slovenského jazyka spolupracuje iLearn ako metodický, dizajnový a technologický partner.

Projekt podporujú:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike