Studia Academica Slovaca

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je odborné pracovisko Filozofickej fakulty UK, ktoré sa zameriava na pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti vzdelávania zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a slovenskú kultúru.

Osobitnou zložkou činnosti je každoročná organizácia letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, ktorá sa koná už od roku 1965 a ktorá je určená zahraničným slovakistom a slavistom, študentom zahraničných univerzít, manažérom, lektorom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka, slovenskej histórie, literatúry a kultúry.

SAS spolupracuje s Centrom slovenského jazyka na tvorbe metodiky a obsahu vzdelávacích aktivít najmä v oblasti elektronických a mobilných kurzov.